Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website mel-lasers.com, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 Artikel 2. Overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door mel-lasers.com, dit kan zowel een fysieke als online bestelling zijn. mel-lasers.com is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 3. Prijzen

De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s. Verzendkosten en eventuele rembourskosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

De verzendkosten van bestellingen onder de EURO 200,- bedragen EUR 6,95 binnen België en voor Nederland EURO 11,00.

Mel-lasers.com kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Betalingen

Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf of contant bij aflevering. Betaling is mogelijk door:

a) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, KBC, FORTIS of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.

b) paypal: Als u verkiest te betalen met VISA, Mastercard,….

In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank dient betaling volledig binnen zeven (5) dagen na orderdatum door cosmo-md.be te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.

De klant geeft mel-lasers.com de toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van mel-lasers.com

 Artikel 5. Levering

Cosmo-md.be streeft ernaar om bestellingen binnen 2-7 werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Hiertoe is mel-lasers.com echter niet verplicht.

Mel-lasers.com is verplicht binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw bestelling te leveren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of zijn er om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen maximaal drie (3) weken na plaatsing van de bestelling bericht, en heeft de klant in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.

Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken.

 Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan cosmo-md.be verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 7. Klachten

Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling een mail sturen naar info@mel-lasers.com.  Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen, in overleg met u oplossen. Indien dit niet lukt binnen 3 dagen zullen wij u dit melden. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.

Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 5 (5) werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 8.6 beschreven. Deze garantie vervalt wanneer a. artikelen gedragen cq. gebruikt zijn, b. u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, c. u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

Artikel 8. Annulering van uw Bestelling

Iedere bestelling (uitgesloten art.10) kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen naar info@mel-lasers.com Uw order annulering zal per e-mail bevestigd worden.

Bij een geleverde bestelling heeft u 14 dagen na ontvangst op het afleveradres de tijd om het product aan te melden via info@mel-lasers.com. Toch voor retours en/of ruilingen gelden enkele voorwaarden:

1. De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, niet gebruikt, onbeschadigd, voorzien zijn van aangehechte labels en in originele verpakking worden geretourneerd. Mocht het geretourneerde product niet aan deze voorwaarden voldoen dan zijn wij niet verplicht om het volledige aankoopbedrag te vergoeden.

2. Indien een artikel niet aan de overeenkomst voldoet en tijdig door de klant met opgaaf van redenen bij ons is aangemeld, heeft de klant recht op vervanging of herstel van het ontbrekende.

3. Je retour zal na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden.

4. De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen ten alle tijde voldoende te worden gefrankeerd, onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.

5. Je hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen, en eventuele schade, gebreken en of afwijkingen aan MEL-Lasers te melden.

5. MEL-Lasers accepteert uitsluitend retours die zoals hierboven beschreven wijze aangemeld zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld worden niet geaccepteerd.

Uitsluiting van herroepingsrecht

Uitgesloten van retour en omruiling zijn:

1. Verbruiksartikelen met houdbaarheid datum

2. Op maat gemaakte producten en/of aanpassingen aan product in opdracht van de klant

 

U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, ontvangt u binnen 14 dagen het volledige orderbedrag.

 

Indien u niet binnen vierentwintig (24) uur na bevestiging de bestelling, of binnen drie (3) dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betaling plichtig. Mel-lasers is gerechtigd kosten aan de u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt. Uitsluiting. Enkele producten zijn uitgesloten van de zichttermijn of bedenktijd:

Producten die verzegeld waren, en waarvan de verzegeling verbroken is;

Tijdsgebonden producten;

Producten die uniek voor u zijn gemaakt zijn;

Producten die zijn aangeschaft met een coupon, waardebon of voucher.

Alle cursussen Producten die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen helaas niet worden geruild of geretourneerd. Voor deze producten is geen (deel)restitutie mogelijk.

Artikel 9. Annulering van uw cursus

ANNULERING “UITSTEL“ STOPZETTING – OVERMACHT

– Indien een student een inschrijving wil annuleren, om welke reden ook, dan geldt de volgende regeling:

Bij annulering tot zes (6) weken voor aanvang van de eerste les wordt 50% van het totale opleiding geld aangerekend;

Bij annulering binnen zes (6) weken voor aanvang van de eerste les is het volledige opleidingsgeld verschuldigd.

Als een student een inschrijving wil verplaatsen, om welke reden ook, dan geldt de volgende regeling:

Bij verplaatsing tot zes (6) weken voor aanvang van de eerste les is het kosteloos om te verplaatsen

Bij verplaatsing minder dan zes (6) weken voor aanvang van de eerste les wordt 10% van het totale opleidingsgeld aangerekend

Bij verplaatsing minder dan twee (2) weken voor aanvang van de eerste les wordt 20% van het totale opleidingsgeld aangerekend

Bij verplaatsing minder dan (48) uur voor aanvang van de eerste les is 50% van het totale opleidingsgeld aangerekend

– Inschrijving verplaatsen zal pas gebeuren na het betalen van de bijhorende kosten (indien van toepassing). Wij kunnen uw nieuwe plaats pas garanderen na het verwerken van uw betaling

– Berekening van verplaatsingskosten gebeurt op het normale gang van zaken. We houden hierbij geen rekening met eventuele kortingen.

– Een student kan zijn inschrijving niet overdragen aan een ander persoon, tenzij met goedkeuring van Mel-lasers.

– Mel-lasers kan kosteloos een opleiding annuleren indien de annulatie dient te gebeuren door onbeschikbaarheid van docent(en), opleidingsruimte of onvoldoende deelname.

– Indien een student een lopende opleiding wil stopzetten, zal 100% van het openstaande bedrag ineens moeten voldaan

– Als de student na stopzetting van een lopende opleiding, opnieuw wil starten in een latere (zelfde) opleiding, zal er 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht De student kan er ook voor kiezen om zich op een wachtlijst te plaatsen. Indien er een plaats vrijkomt in eenzelfde opleiding, na aanvangsdatum kan de student hieraan kosteloos deelnemen. Eender welke verplaatsing kan pas gebeuren nadat de cursist het volledig bedrag heeft betaald van de oorspronkelijke opleiding.

– Annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren, per brief, per fax of per e-mail. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of de fax of e-maildatum. Het enige e-mailadres dat de student hiervoor kan gebruiken is info@mel-lasers.com

– Studenten die een opleiding hebben aangevat, doch vervroegd zijn gestopt, om welke reden ook, hebben geen recht op terugbetaling en zijn gehouden om indien het volledige opleidingsgeld nog niet zou zijn gestort, het resterende bedrag integraal te voldoen.

– Als Mel-lasers de opleiding niet kan uitvoeren wegens overmacht, heeft Mel-lasers het recht de opleiding kosteloos te annuleren. Onder overmacht wordt begrepen: opstanden, natuurfenomenen, ernstige ziekte of overlijden docent

 Artikel 10. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en mel-lasers.com, dan wel tussen mel-lasers.com en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en mel-lasers.com, is mel-lasers.com is niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van mel-lasers.com

Artikel 11. Overmacht

1. Mel-lasers.com heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat mel-lasers.com gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Mel-lasers.com heeft in geval van overmacht recht om, naar eigenkeuze, de uitvoering van een opleiding van een cursist op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat cosmo-md.be gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard: zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, zullen Mel-lasers.com en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Brugge België.

 Artikel 13. Kortingen en Waardebonnen

Mel-lasers.com Waardebonnen kunnen uitsluitend ingewisseld worden op en via de website cosmo-md.be

De korting wordt gegeven op het totaalbedrag van de bestelde producten exclusief verzendkosten, eventuele rembourskosten of andere bijkomende kosten.

Waardebonnen zijn niet geldig in combinatie met andere acties en / of (sponsor)aanbiedingen.

Per bestelling kan slechts 1 Waardebon worden ingewisseld

 Artikel 14. Garantie voorwaarden

De garantieperiode bedraagt voor alle apparatuur één jaar volledige fabrieks/montage garantie + één jaar onvolledige garantie, dit houd in dat bij reparatie u alleen voor het desbetreffende onderdeel betaald en niet voor de montage/werk uren van de monteur met ingang van de aankoopdatum.

Tijdens de garantieperiode neemt mel-lasers de kosten voor reparatie of vervanging van defecte onderdelen voor zijn rekening.

Defecte producten of onderdelen waarvoor vervangende producten of vervangingsonderdelen door mel-lasers aan de koper zijn geleverd, komen ter beschikking van en worden eigendom van mel-lasers

Mel-lasers er na herhaaldelijke inspanningen niet in slaagt om het product in goede werkende staat te herstellen, dan is mel-lasers gerechtigd om het product te vervangen door een identiek of functioneel gelijkwaardig product.

 Deze Garantie voorziet niet in andere verhaalsmogelijkheden of rechtsmiddelen voor de koper dan in dit document vermeld. De Garantie omvat bijvoorbeeld geen vergoeding van incidentele schade, gevolgschade of enige andere vormen van schade of verlies.

Niet onder deze garantie vallen:

Producten of onderdelen met een beperkte gebruiksduur of die als verbruiksartikel kunnen worden aangemerkt.

Defecten voortvloeiend uit het door de gebruiker in strijd handelen met de voorschriften in de gebruiksaanwijzing of technische en/of veiligheidsnormen.

Defecten voortvloeiend uit ongelukken, brand, onachtzaamheid, verkeerd gebruik, slijtage, verkeerde installatie, het terechtkomen van vloeistoffen of andere vreemde stoffen in plaatsen van in het product zoals elektriciteitsbronnen, printplaten, electromotoren, pompen bijv. door het vervoer van apparatuur met een volle waterreservoir en/of het niet tijdig legen van het cryolipolyse filter of defecten die zich voordoen tijdens het transport naar of van de koper

Defecten veroorzaakt door het gebruik van onderdelen of accessoires van een ander merk dan Mel-lasers of veroorzaakt door het aanpassen, repareren of demonteren van het product door een persoon die niet door mel-lasers is geautoriseerd om dergelijke handelingen te verrichten.

Indien de garantie sticker(s) verbroken is/zijn.

Indien er geen onderhoud is verricht (door uitsluitend mel-lasers binnen de gestelde termijn. De gestelde termijn bedraagt voor alle door mel-lasers.com geleverde apparatuur: minimaal eenmaal per 12 maanden.

Indien de flits/laser lamp niet is vervangen binnen de gestelde maximaal aantal flitsen of termijn:

-IPL-SHR apparaat type MEL 187 / 500.000 flitsen of 2 jaar

-IPL-SHR apparaat type MEL 186 / 500.000 flitsen of 2 jaar

-Nd YAG laser type MEL 190 / 700.000 flitsen of 3 jaar

-PICO laser type MEL / 10.000.000 of 5 jaar (handstuk vervangen

-Diode ICE laser type MEL 808/108 / 30.000.000 of 3 jaar (handstuk vervangen)

-Diode ICE laser V type MEL 808/106 / 30.000.000 of 3 jaar (handstuk vervangen)

Raadpleeg in het onwaarschijnlijke geval dat uw product defect raakt de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Meent u dat uw product defect is, neem dan direct contact op met mel-lasers die u het product heeft verkocht of met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. U dient deze koopovereenkomst alsmede uw aankoopbewijs met aankoopdatum te kunnen overleggen.

Indien apparatuur defect raakt binnen (of buiten) de genoemde garantieperiode dient koper zelf zorg te dragen voor transport van het apparaat naar de vestiging van mel-lasers.com, tevens is dit op eigen risico van koper. Dit is ook van toepassing indien apparatuur eerder is afgeleverd op het vestigingsadres van koper.

Deze garantie geldt enkel voor producten die werden aangeschaft en uitsluitend werden gebruikt in de Europese Unie en Zwitserland. Als het product niet door mel-lasers op de markt werd gebracht in het land waar het werd gebruikt, kan het voor het uitvoeren van reparaties op grond van de garantie nodig zijn om reserveonderdelen te verkrijgen uit een land waar het product oorspronkelijk op de markt werd gebracht dan wel om de reparatie te laten uitvoeren in een land waar het product oorspronkelijk op de markt werd gebracht. In beide gevallen dient de koper deze koopovereenkomst alsmede zijn aankoopbewijs met aankoopdatum te kunnen overleggen. Eventueel transport, zowel van het product als van eventuele reserveonderdelen, komt voor rekening en risico van de koper en kan tot vertraging in het reparatieproces leiden.

Mel-lasers is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.

Mel-lasers biedt geen enkele resultaat garantie op behandelingen uitgevoerd met apparatuur dat is aangeschaft bij Mel-lasers

Mel-lasers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geen enkel geval voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 

Vragen, klachten en opmerkingen

 

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust telefonisch of per e-mail contact met ons op.

E-mail: info@mel-lasers.com

contact: +32 (0)59 80 11 87 +32 (0)465074915

 

Handelsnaam: BV Cosmo MD

Plaats: Oostende

Adres: Manestraat 11

Postcode: 8400

BTW-nummer: BE0758548215

 

IBAN/SEPA BE29 0689 3940 0264

BIC GKCCBEBB

 

Banknaam: BELFIUS

 

Alle rechten voorbehouden.

WHOLESALE INQUIRIES

Wilt u ook dealer worden van Mel-Lasers? Dan komen wij graag met u in contact. mail uw gegevens naar info@mel-lasers en wij nemen spoedig contact met u op. We kijken ernaar uit om kennis te maken.